Referat fra generalforsamling

10 bådejere var forbi til åbent hus hos Vejle Yacht Service og efterfølgende generalforsamling i Dansk BB10 M klub. Læs referatet Referat fra Generaforsamling 2013.

Dansk BB10 M klub, 

Generalforsamling, 16. marts 2013
Sted: Vejle Yacht Service, Vejle

Fremmødte
Bjarne Den 33, Bo Nielsson Swe 4, Anders DEN 64, Jens Johansen Den 56, Bjerne Den 53, Søren DEN 67 ,Bjarne Holm DEN 86 , Knud Den 2, Ulrik Den 63

Dirigent, Jens Johansen – Den 56. Vedtaget

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens Beretning.

Generalforsamling den 16.03.2013

Der har i år været mange aktiviteter i klubben og jeg vil prøve at fatte mig i korthed.
Ved generalforsamlingen i Horsens 2012, havde vi fornøjelsen at høre AndersBørresen fortælle om BB 10M tilblivelse samt hans tur over Atlanten i en BB 10M.
DM 2012 blev afviklet i Horsens, med kun 5 sejladser. DEN 56 med Theis Palm ogbesætning, vinder stævnet suverænt med 5 førstepladser.

Vejle Yacht Service overtager rettighederne til BB 10M og er nu i gang med at støbe en ny båd. Klubben har indledt et samarbejde med VYS, som har mundet ud i at vi har haft enBB 10M på bådmessen i Fredericia. Der var meget stor interesse omkring BB 10M standen.
Efterfølgende har der været stor interesse for køb af brugte både. Sammen med VYS, har klubben sendt nyheldbrev til alle BB 10M ejere og på denne måde håber vi at få flere nye medlemmer i klubben.
I samarbejde med VYS, har vi revideret fartøjsregisteret så vi nu har styr på næstenalle produceret BB 10M. Listen er nu tilgængelig på klubbens hjemmesiden.

Der har været en del kontingent restance. Dette skyldes at en del medlemmer ikke har fået deres opkrævning.Vi har nu fået styr på mail adresser og alle medlemmer har betalt.

Ulrik Larsen er i gang med at lave en ny hjemmeside, hvor vi bland andet vil komme på Facebook.
Hjemmesiden forventes at være klar til sæsonstart.

Planlægning af DM 2013 i Korsør er på plads og der er åben for forhåndstilmeldingpå Korsør sejlklubs hjemmeside. Der er på nuværende tilmeldt 7 både. Jeg vil rette en tak til klubbens sponsere, som igen i år har givet tilsagn om at støtteos ved DM.

Bjarne Venø Petersen, Formand for BB 10M klubben eretningen blev godkendt

Regnskab:
Bjerne gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:
Michael Friedrich, Den 1 foreslår at reducere antallet af nødblus i klassereglerne. De nuværende krav til nødraketter er strengere end f.eks det der kræves til Fyn- og Sjælland rundt. Her kræves kun 2 stk røde raketter og 2 røde håndblus samt 1 hvidt håndblus.

Michael har skrevet følgende:
Udstyrs butikkerne har således typisk sæt med 2 røde raketter og 2 røde håndblus som en pakke pris til ca 6-700 kr. Hvis man skal have suppleret op kan man hurtig bruge mere end det dobbelte. Palby har et ”Åben Hav” sæt til 1999,- der opfylder klasse reglerne.
Sikkerhed først, men alligevel ser jeg ingen grund til at vi skal have strengere regler end man ser på de store kapsejladser rundt om i Danmark. Yderligere er der jo kommet håndholdte VHF systemer og mobil telefoner generelt, som giver en øget sikkerhed i forhold til dengang klasse reglerne blev lavet.
Alle kunne gå ind for Michaels forslag om at reducere antallet af nødblus.

Bestyrelsen:
Ny målregelel (DH): Der skal fremgå et halvbreddemål (på genoa) i klassereglerne. Jvf. dialog med sejlmagerne foreslås et JHW mål på 2,20 M. Hvis det ikke fremgår af klassereglerne vil vi blive pålagt en straftid på 4 sek/sømil.
Alle stemte for.
Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig. Begge forslag skal således vedtages på en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage.

Kontigent:
Foreslås uændret. (Iøvrigt det samme siden 1989)
Alle stemte for

Valg af formand
Bjarne, Den 33 blev genvalgt med applaus. alg af bestyrelsesmedlemmer
Ulrik Den 63 og Søren Den 67 blev genvalgt
Dan Pilegaard Nielsen genvælges som bestyrelsessuppl.

Revisor og supplement
Peter Michealsen og Claus Jespersen blev genvalgt

Evt.
Ulrik holdt en kort tale for vores formand:
Der er nogle ting man ikke som formand er herre over. Selv ikke på en generalforsamling. Det her er en af dem………Du har siden du investerede i og renoverede DEN 33, vist at du har en stor kærlighed for BB10’eren.
I 2004 stillede du op til kampvalg mod den siddende formand og blev valgt.Du har siden stået i spidsen for klubben, med et stort engagement. Vi har set hvordan det er gået mange andre specialklasser. Men du har formået at holde klubben kørende, og været primus motor for at vi hvert år siden har gennemført DM. Hver år har vi snakket sammen tidligt på foråret og du har fået tilkendegivelser fra flere, sålkedes at du har troet på, ati år bliver vi mindst 25 både til DM. Efterhånden som folk ikke melder til har det til tider været svært at holde modet oppe. Men du har utrætteligt kontaktet folk og fået dem til at stille op. Jeg ved at rigtig mange timer er gået med at ringe rundt – og flere af dine sejlerferie har været lidt ødelagt af at deltagerantallet ikke har været på plads.Du har med utrættelig energi sørget for sponsorpræmier til vores DM – og de sidste mange år endda således at der har været præmier til alle. Du har kørt Danmark rundt med måleskabelon for at kontrollere ror- og kølprofiler.
Du har været meget bevidst om at det er vigtigt at bevare klassen som en entypebåd, selv om der har været forslag om at ændre dit el. dat. Det er jeg helt sikker på du har ret i. Ydermere er du en rigtigt flink fyr og vi har selv haft mange gode dyster på banerne og lange snakke
over telefonen. Vi vil derfor fra bestyrelsen side sige dig mange tak for din store indsats – vi håber du har energi til mange flere år endnu. Med disse ord har vi derfor besluttet at udnævne dig til æresmedlem i klubben.
Du kommer derfor nu i en helt eksklusiv kreds hvor der kun er 2 medlemmer (Ejvind Fink og Bjerne Clausen).. skal vi ikke give Bjarne en stor hånd og sige tak for indsatsen – indtil nu.
Bjarne blev herefter valgt til æresmedlem med applaus.

Bjarne Holm
Vedrørende masteunderstøtning. Kan man lave en anden “anordning” således at der kunne opnås samme effekt. Det tager megetplads i kahytten
Anders Børresen: Det vil kræve en form for tværgående understøtning på tværs. Teknisk vil det kunnen lade sig gøre.Har dog svært at se det vil kunne lade sig gøre i ekst. både. I givet fald som et supplement til den ekst .masteunderstøtning. Umiddelbart var flere dog tvivlsomme ift. at det var en god ide. Hvis det skulle være en mulighed, skulle der dog findes en teknisk løsning der var regnet igennem og testet. Det er et sårbart punkt i konstruktionen.
Bjarne spurgte også til hvor skrappe klassereglerne er hvis man vil ændre indretningen. Der er meget klare retningslinjer ift. indretningen, så spillerummet er meget snævert.

Fenderlister:
Oprindeligt er det en specielfremstillet liste og værktøj der er lavet til båden. Værktøjet findes ikke mere.Det vil være en stor udgift for producenten (VYC)at investere i i nyt værktøj. Kan man derfor finde en anden liste som er mere standard.? Thomas Egeskov undersøger hvad der er af muligheder og vender tilbage. Herefter tages problemstillingen op igen.

Master:
Det er lidt samme problemstilling. Der er få rør tilbage, og det oprindelige værktøj ekst. heller ikke. Det er en nogetspeget sag, da værktøjet er brændt på fabrikken, og hvis profilet skal fremstilles igen, skal forsikringen evt. involveres. Det er John Mast det pt. har rettighederne. Vejle Yacht Service går videre med at undersøge om profilet kan overtages. BB10 M klubben vil gerne indgå i et samarbejde om at finde en konstruktivt løsning, også evt. med økonomi.
Ift. de antal der er tilbage (vist under 5), findes haster det med en løsning.

Referat 16. marts 2013, Ulrik Larsen