Kategoriarkiv: Nyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014

Ekstraordinær generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub, tirsdag d. 8. april 2014, kl. 18 hos formanden

 

Bjarne Venø Petersen (DEN-33)

Enghaven 27

4230 Skælskør

Tlf. 30541492

e-mail: bveno@mail.dk

 

Af hensyn til det praktiske arrangement skal tilmelding meddeles formanden hvis man dukker op, senest 2 dage før. Søndag d. 6-april.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Ændring af Klassebestemmelser

3. Eventuelt

Vedr. pkt. 2.

Da den ordinære generalforsamling d. 8. marts 2014 ikke var beslutningsdygtig ifg. Klubbens Vedtægter § 7, skal forslag stillet på den ordinære general forsamling genbehandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Der henvises til klubbens hjemmeside (http://www.bb10m.dk ) for yderligere oplysninger vedr. motivering og behandlingen af forslagene på den ordinære generalforsamling.

Hvis forslagene godkendes på den ekstraordinære generalforsamling er ændringerne gældende så snart disse efterfølgende er godkendt af Dansk Sejlunion (Klassereglernes pkt. A8.1).

Indkaldelse ekstraord generalforsamling 2014

 

Referat fra generalforsamling d. 8 marts 2014

Kun 1 medlem udover bestyrelsen var mødt op til årets generalforsamling i Skive Sejlklub.

Om det var det flotte forårsvejr der holdt folk hjemme vides ikke. Vi fik udover generalforsamling en status på planlægningen af årets DM, som er på skinner. Vi kan se frem til et flot stævne med gode præmier (til alle) og gratis festmiddag. Men mere om det følger snarest.

Referat kan læses her:

Referat fra generalforsamling 2014

Indkaldelse til generalforsamling 2014 – og betaling af kontigent

 

Årets generalforsamling afholdes lørdag d. 8 marts i Skive Sejlklub lørdag den 8. marts, 2013, kl 14:00 i Skive Sejlklub, Strandvejen 24, 7800 Skive.

Udover generalforsamling vil der være mulighed for at høre mere om årets DM, samt at se nærmere på forholdene.

Link til Indkaldelse, regnskab og indkomne forslag:

Indkaldelse ord generalforsamling 2014 BB10m Regnskab 2013

Indkomne forslag:

Dansk BB10 M klub: BB 10m, CR-ændringer generalforsamling 2014

Der fremsende kontingentopkrævning incl. girokort ud til medlemmerne pr. alm. post, hvorfor du bedes indbetale dit kontingent for 2013 på kontonr. 1551-6714803 inden d. 1. marts 2014.

Kontingentsatserne er (i øvrigt uændrede på 25. år!):

Danske aktive, kr 300

Danske aktive, flere ejere, hver kr 200

Udenlandske aktive, kr 150

Passive, kr 100

For our foreign members, the annual fee for membership can be paid by electronic transfer using SWIFT-BIC: DABADKKK and IBAN: DK76 3000 0006 7148 03

Dagsorden for generalforsamling

1.      Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Årsregnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Valg af formand

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

8.     Valg af revisor og en revisorsuppleant

9.     Vedtægter og klassebestemmelser

10.   Eventuelt

ad 4)    Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til Dansk BB10m Klub, Enghaven 27, 4230 Skælskør, eller som e-mail til: janne.ulrik@gmail.com eller bveno@mail.dk.

ad 6)    Bjarne Venø Pedersen (DEN-33) er på valg, og er villig til genvalg.

ad 7)    Bestyrelsesmedlem, Bjerne S. Clausen, DEN-53, er på valg, og er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Knud Møller Paulsen, DEN-2, er på valg, og er villig til genvalg.

Bestyrelsessuppleant, Dan Nielsen, DEN-41, er på valg og er villig til genvalg.

ad 8)    Revisor, Peter Michelsen er villig til genvalg. Revisorsuppleant, Claus Jespersen er ligeledes villig til genvalg.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver ændringer af vedtægter og klassebestemmelser afstemning henhold til § 7.1 i Dansk BB10m Klubs vedtægter.